Temporary work agencies’ job ads in Poland - report our ATS, January 2020

Maciej Michalewski
17 lutego 2020

Adecco, Manpower, Randstad, Leasingteam, LimnusWork, and Silverhand are the agencies included in this report. We checked where these companies published their job offers in January this year. The data, as always, was collected thanks to the tools used in ATS Element

We monitor the recruitment market, individual industries, locations, and all the companies that publish ads in Poland on several dozen of the largest job portals. We encourage you to check previous reports, which can be found among other articles of our blog.

Technical note – each graph can be clicked to enlarge.

Here we go.

The most popular job boards and job positions among selected agencies - data from ATS Element

 

Number of job offers and market share (100% is the sum of the number of ads of all analyzed agencies):

 

Total number of job offers published by the analyzed agencies on all portals monitored by our ATS:

 

Analysis of individual portals. The graphs present the shares of job offers of particular agencies in the total number of offers published by these agencies on a given portal (number of offers; share)

More reports from our ATS system?

They’ll come up. We are thinking about quarterly, semi-annual, and annual summaries. In the following articles, however, we will change the subject matter a little bit and present the interesting information about the artificial intelligence implemented into our system, analyzing the content of candidates’ CVs. I encourage you to subscribe to our newsletter.

Source of data used in the reports - ATS Element system

The data present in our report were collected using the monitoring module of the recruitment system Element. Our ATS (from the applicant tracking system) is equipped with a globally innovative tool for monitoring job portals. Monitoring of job portals consists of regular verification of the content of job ads published on these portals. As a result of this process, ATS collects such data as: which companies published their ads, when, for which jobs and on which job boards. ATS Element recruitment system additionally verifies the content of an ad to qualify it into one of the categories.

How the ad monitoring module was created and what are the benefits for our ATS users

In Element recruitment system ATS, we have been developing monitoring of recruitment portals, and job offers available there for years. Market monitoring through the analysis of the content of published ads has always been an important element of recruitment business management and market analysis for our clients. There are many benefits of such monitoring, both for internal HR departments and especially for recruitment agencies using our ATS system. In May 2019 we published an article describing these benefits, I encourage you to read it.

In the coming weeks, we are implementing an update of the ad monitoring module into Element, which not only covers more than 50 recruitment portals in Poland, but also allows the users of our ATS to generate reports such as those presented in this post. The constant development of this module in ATS Element is a perfect example of constant search and implementation of innovative technological solutions, which are to facilitate the work of our clients.

The margin of error in the ATS

Please note that the statistical data generated by our ATS are subject to a margin of error. ATS Element algorithms, which are responsible for the deduplication of advertisements and the assignment of appropriate categories of advertisements, may cause discrepancies with other such reports.

On the blog of our ATS you can find other reports and interesting facts from the „HR Tech” industry. We encourage you to read and subscribe to our newsletter, so you will never miss another entry on our blog. Link to the subscription.

Maciej Michalewski

Maciej Michalewski

CEO @ Element. Recruitment Automation Software

Recent posts:

Google Kormo Jobs

Google is testing Kormo Jobs in Asia – a new application which, unlike Google Cards, is strictly dedicated to recruitment.

READ MORE »

Future of HR Jobs

In what direction does HR jobs evolve? What HR jobs will exist in a few or a dozen years? These questions are answered by the Harvard Business Review report

READ MORE »

Raport ogłoszeń agencji pracy tymczasowej - styczeń 2020

Maciej Michalewski
17 lutego 2020

Adecco, Manpower, Randstad, Leasingteam, LimnusWork i Silverhand, to agencje, na bazie których przygotowaliśmy niniejszy raport. Sprawdzamy gdzie w styczniu bieżącego roku powyższe firmy publikowały oferty pracy. Przekonaj się, które portale rekrutacyjne są najpopularniejsze oraz jakich stanowisk dotyczą najczęściej oferty.

Dane, jak zawsze, zebrane dzięki narzędziom wykorzystywanym w systemie rekrutacyjnym ATS Element. Monitorujemy rynek rekrutacyjny, poszczególne branże, lokalizacje i wszystkie firmy publikujące ogłoszenia w Polsce na kilkudziesięciu największych portalach ogłoszeniowych. Zachęcamy do sprawdzenia wcześniejszych raportów, które znajdują wśród pozostałych artykułów naszego bloga i są umieszczone pod tym artykułem.

Uwaga techniczna – każdy wykres można kliknąć w celu powiększenia.

Zaczynamy.

Najpopularniejsze portale rekrutacyjne i stanowiska pracy wśród wybranych agencji - dane z systemu Element

 

Liczba ogłoszeń i udział w rynku ogłoszeń poszczególnych podmiotów (100% to suma liczby ogłoszeń wszystkich omówionych agencji):

 Łączna liczba ofert pracy opublikowanych przez analizowane agencje na wszystkich portalach objętych monitoringiem naszego systemu rekrutacyjnego:

 

Analiza poszczególnych portali. Wykresy prezentują udziały ofert pracy poszczególnych agencji w całkowitej liczbie ofert opublikowanych przez te agencje na danym portalu (liczba ofert; udział).

Kiedy kolejne raporty z naszego ATS Element?

Z pewnością będą się pojawiać. Zdecydowanie myślimy o kwartalnych, półrocznych i rocznych podsumowaniach. W kolejnych artykułach zmienimy jednak nieco tematykę i przedstawimy ciekawe informacje dotyczące wdrożonej do naszego systemu sztucznej inteligencji analizującej treść życiorysów kandydatów. Zachęcam do subskrypcji naszych nowości.

Źródło danych użytych w raportach z systemu Element

Dane zgromadzone w naszym raporcie zebrane zostały przy pomocy modułu monitoringu systemu rekrutacyjnego Element. Nasz ATS (od applicant tracking system) wyposażony jest w innowacyjne w skali globalnej narzędzie do monitoringu portali ogłoszeniowych. Monitoring portali ogłoszeniowych polega na regularnym weryfikowaniu treści ogłoszeń publikowanych na tych portalach. W wyniku tego procesu ATS zbiera dane o tym które firmy publikowały ogłoszenia, kiedy, na jakie stanowisko pracy oraz na jakich portalach. System rekrutacyjny Element dodatkowo weryfikuje treść ogłoszenia by zakwalifikować je do jednej z kategorii.

Jak powstał moduł monitoringu ogłoszeń i jakie niesie korzyści dla użytkowników naszego ATS

W systemie rekrutacyjnym Element od kilku lat funkcjonuje monitoring portali rekrutacyjnych i dostępnych tam ofert pracy. Monitoring rynku poprzez analizę treści publikowanych ogłoszeń od zawsze był dla naszych klientów istotnym elementem zarządzania biznesem rekrutacyjnym i analizy rynku. Istnieje wiele korzyści takiego monitoringu, zarówno dla wewnętrznych działów HR, a w szczególności dla agencji rekrutacyjnych korzystających z naszego ATS. W 2019 r. opublikowaliśmy artykuł opisujący te korzyści, zachęcam do jego lektury.

W najbliższych tygodniach wdrażamy w Element aktualizację modułu monitoringu ogłoszeń, który nie tylko obejmuje swoim zasięgiem kilkadziesiąt portali rekrutacyjnych w Polsce, ale także pozwala użytkownikom naszego ATS samodzielnie generować raporty, takie jak przedstawiony w niniejszym wpisie.  Stały rozwój tego modułu w ATS Element jest doskonałym przykładem na nieustanne poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mają ułatwiać pracę naszym klientom.

Margines błędu statystycznego w danych zebranych przez system Element

Zwracamy uwagę, że generowane przez nasz ATS dane statystyczne są obarczone marginesem błędu. Algorytmy ATS Element, które odpowiadają za deduplikację ogłoszeń oraz przydzielanie ogłoszeniom odpowiednich kategorii, mogą powodować powstawanie rozbieżności względem innych tego typu raportów.

Na blogu naszego ATS można znaleźć inne raporty oraz ciekawostki z branży „HR Tech”. Zachęcamy do lektury oraz subskrypcji naszego newslettera, dzięki czemu nigdy nie przegapisz kolejnego wpisu na naszym blogu. Link do subskrypcji.

Zachęcamy do sprawdzenia wcześniejszych raportów opracowanych na podstawie danych z systemu ATS Element:

Ogłoszenia rekrutacyjne w 2019 r. – statystyki z systemu Element

Oferty pracy w branży IT – 2019 r. (Raport z systemu Element)

Które firmy szukały w styczniu 2020 rekruterów?

Raport ogłoszeń agencji pracy tymczasowej – styczeń 2020

Agencje direct/executive search – raport ogłoszeń – styczeń 2020

Hashtags# raport praca ogłoszenia oferty rynek ATS rekrutacja Element

Maciej Michalewski

Maciej Michalewski

CEO @ Element. Recruitment Automation Software

Ostatnie wpisy:

Google Kormo Jobs

Google testuje Kormo Jobs – nową aplikację, która w odróżnieniu od Google Cards, dedykowana jest stricte procesom rekrutacyjnym.

Czytaj więcej »