Temporary work agencies’ job ads in Poland - report our ATS, January 2020

Maciej Michalewski
17 lutego 2020

Adecco, Manpower, Randstad, Leasingteam, LimnusWork, and Silverhand are the agencies included in this report. We checked where these companies published their job offers in January this year. The data, as always, was collected thanks to the tools used in ATS Element

We monitor the recruitment market, individual industries, locations, and all the companies that publish ads in Poland on several dozen of the largest job portals. We encourage you to check previous reports, which can be found among other articles of our blog.

Technical note – each graph can be clicked to enlarge.

Here we go.

The most popular job boards and job positions among selected agencies - data from ATS Element

 

Number of job offers and market share (100% is the sum of the number of ads of all analyzed agencies):

 

Total number of job offers published by the analyzed agencies on all portals monitored by our ATS:

 

Analysis of individual portals. The graphs present the shares of job offers of particular agencies in the total number of offers published by these agencies on a given portal (number of offers; share)

More reports from our ATS system?

They’ll come up. We are thinking about quarterly, semi-annual, and annual summaries. In the following articles, however, we will change the subject matter a little bit and present the interesting information about the artificial intelligence implemented into our system, analyzing the content of candidates’ CVs. I encourage you to subscribe to our newsletter.

Source of data used in the reports - ATS Element system

The data present in our report were collected using the monitoring module of the recruitment system Element. Our ATS (from the applicant tracking system) is equipped with a globally innovative tool for monitoring job portals. Monitoring of job portals consists of regular verification of the content of job ads published on these portals. As a result of this process, ATS collects such data as: which companies published their ads, when, for which jobs and on which job boards. ATS Element recruitment system additionally verifies the content of an ad to qualify it into one of the categories.

How the ad monitoring module was created and what are the benefits for our ATS users

In Element recruitment system ATS, we have been developing monitoring of recruitment portals, and job offers available there for years. Market monitoring through the analysis of the content of published ads has always been an important element of recruitment business management and market analysis for our clients. There are many benefits of such monitoring, both for internal HR departments and especially for recruitment agencies using our ATS system. In May 2019 we published an article describing these benefits, I encourage you to read it.

In the coming weeks, we are implementing an update of the ad monitoring module into Element, which not only covers more than 50 recruitment portals in Poland, but also allows the users of our ATS to generate reports such as those presented in this post. The constant development of this module in ATS Element is a perfect example of constant search and implementation of innovative technological solutions, which are to facilitate the work of our clients.

The margin of error in the ATS

Please note that the statistical data generated by our ATS are subject to a margin of error. ATS Element algorithms, which are responsible for the deduplication of advertisements and the assignment of appropriate categories of advertisements, may cause discrepancies with other such reports.

On the blog of our ATS you can find other reports and interesting facts from the „HR Tech” industry. We encourage you to read and subscribe to our newsletter, so you will never miss another entry on our blog. Link to the subscription.

Maciej Michalewski

Maciej Michalewski

CEO @ Element. Recruitment Automation Software

Recent posts:

Google Kormo Jobs

Google is testing Kormo Jobs in Asia – a new application which, unlike Google Cards, is strictly dedicated to recruitment.

READ MORE »

Future of HR Jobs

In what direction does HR jobs evolve? What HR jobs will exist in a few or a dozen years? These questions are answered by the Harvard Business Review report

READ MORE »

Raport ogłoszeń agencji pracy tymczasowej - styczeń 2020

Maciej Michalewski
17 lutego 2020

Adecco, Manpower, Randstad, Leasingteam, LimnusWork i Silverhand, to agencje, na bazie których przygotowaliśmy niniejszy raport. Sprawdzamy gdzie w styczniu bieżącego roku powyższe firmy publikowały oferty pracy. Przekonaj się, które portale rekrutacyjne są najpopularniejsze oraz jakich stanowisk dotyczą najczęściej oferty.

Dane, jak zawsze, zebrane dzięki narzędziom wykorzystywanym w systemie rekrutacyjnym ATS Element. Monitorujemy rynek rekrutacyjny, poszczególne branże, lokalizacje i wszystkie firmy publikujące ogłoszenia w Polsce na kilkudziesięciu największych portalach ogłoszeniowych. Zachęcamy do sprawdzenia wcześniejszych raportów, które znajdują wśród pozostałych artykułów naszego bloga i są umieszczone pod tym artykułem.

Uwaga techniczna – każdy wykres można kliknąć w celu powiększenia.

Zaczynamy.

Najpopularniejsze portale rekrutacyjne i stanowiska pracy wśród wybranych agencji - dane z systemu Element

 

Liczba ogłoszeń i udział w rynku ogłoszeń poszczególnych podmiotów (100% to suma liczby ogłoszeń wszystkich omówionych agencji):

 Łączna liczba ofert pracy opublikowanych przez analizowane agencje na wszystkich portalach objętych monitoringiem naszego systemu rekrutacyjnego:

 

Analiza poszczególnych portali. Wykresy prezentują udziały ofert pracy poszczególnych agencji w całkowitej liczbie ofert opublikowanych przez te agencje na danym portalu (liczba ofert; udział).

Kiedy kolejne raporty z naszego ATS Element?

Z pewnością będą się pojawiać. Zdecydowanie myślimy o kwartalnych, półrocznych i rocznych podsumowaniach. W kolejnych artykułach zmienimy jednak nieco tematykę i przedstawimy ciekawe informacje dotyczące wdrożonej do naszego systemu sztucznej inteligencji analizującej treść życiorysów kandydatów. Zachęcam do subskrypcji naszych nowości.

Źródło danych użytych w raportach z systemu Element

Dane zgromadzone w naszym raporcie zebrane zostały przy pomocy modułu monitoringu systemu rekrutacyjnego Element. Nasz ATS (od applicant tracking system) wyposażony jest w innowacyjne w skali globalnej narzędzie do monitoringu portali ogłoszeniowych. Monitoring portali ogłoszeniowych polega na regularnym weryfikowaniu treści ogłoszeń publikowanych na tych portalach. W wyniku tego procesu ATS zbiera dane o tym które firmy publikowały ogłoszenia, kiedy, na jakie stanowisko pracy oraz na jakich portalach. System rekrutacyjny Element dodatkowo weryfikuje treść ogłoszenia by zakwalifikować je do jednej z kategorii.

Jak powstał moduł monitoringu ogłoszeń i jakie niesie korzyści dla użytkowników naszego ATS

W systemie rekrutacyjnym Element od kilku lat funkcjonuje monitoring portali rekrutacyjnych i dostępnych tam ofert pracy. Monitoring rynku poprzez analizę treści publikowanych ogłoszeń od zawsze był dla naszych klientów istotnym elementem zarządzania biznesem rekrutacyjnym i analizy rynku. Istnieje wiele korzyści takiego monitoringu, zarówno dla wewnętrznych działów HR, a w szczególności dla agencji rekrutacyjnych korzystających z naszego ATS. W 2019 r. opublikowaliśmy artykuł opisujący te korzyści, zachęcam do jego lektury.

W najbliższych tygodniach wdrażamy w Element aktualizację modułu monitoringu ogłoszeń, który nie tylko obejmuje swoim zasięgiem kilkadziesiąt portali rekrutacyjnych w Polsce, ale także pozwala użytkownikom naszego ATS samodzielnie generować raporty, takie jak przedstawiony w niniejszym wpisie.  Stały rozwój tego modułu w ATS Element jest doskonałym przykładem na nieustanne poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mają ułatwiać pracę naszym klientom.

Margines błędu statystycznego w danych zebranych przez system Element

Zwracamy uwagę, że generowane przez nasz ATS dane statystyczne są obarczone marginesem błędu. Algorytmy ATS Element, które odpowiadają za deduplikację ogłoszeń oraz przydzielanie ogłoszeniom odpowiednich kategorii, mogą powodować powstawanie rozbieżności względem innych tego typu raportów.

Na blogu naszego ATS można znaleźć inne raporty oraz ciekawostki z branży „HR Tech”. Zachęcamy do lektury oraz subskrypcji naszego newslettera, dzięki czemu nigdy nie przegapisz kolejnego wpisu na naszym blogu. Link do subskrypcji.

Zachęcamy do sprawdzenia wcześniejszych raportów opracowanych na podstawie danych z systemu ATS Element:

Ogłoszenia rekrutacyjne w 2019 r. – statystyki z systemu Element

Oferty pracy w branży IT – 2019 r. (Raport z systemu Element)

Które firmy szukały w styczniu 2020 rekruterów?

Raport ogłoszeń agencji pracy tymczasowej – styczeń 2020

Agencje direct/executive search – raport ogłoszeń – styczeń 2020

Hashtags# raport praca ogłoszenia oferty rynek ATS rekrutacja Element

Maciej Michalewski

Maciej Michalewski

CEO @ Element. Recruitment Automation Software

Ostatnie wpisy:

Google Kormo Jobs

Google testuje Kormo Jobs – nową aplikację, która w odróżnieniu od Google Cards, dedykowana jest stricte procesom rekrutacyjnym.

Czytaj więcej »

Artificial intelligence will recognize the profile photo and read your emotions

Artificial intelligence in recruitment is a hot topic. Element ATS implements pioneering solutions in this area of automation of recruitment processes. Algorithms, which are the basis of artificial intelligence developed in the Element recruitment system, are able to recognize profile photos in application documents, as well as read emotions from these photos. Thanks to the mentioned artificial intelligence algorithms, Element‚s employee recruitment system will determine whether the candidate is smiling, worried or nervous, and will also assess intensity of these emotions.

Face recognition in the ats system Element

The recognition of photographs in application documents sent as part of recruitment processes has practical applications. For example, when creating a candidate’s recommendation document, the system will place the recognized candidate’s photo in the document itself. However, can the recognition of a candidate’s emotions from his/her photo be useful for something? When thinking about this subject, one should of course omit extreme situations, where the candidate in the photo is clearly sad or nervous – I personally do not remember any candidate with such a photo in the application documents.

Is there any practical application for this type of technology? For example, when recruiting for a position that requires openness or the ability to relieve tension, from two candidates with the same professional experience are we more likely to reach for the one who is smiling in the photo?

Hashtags# profile photo emotions recruitment ats element applicant tracking system

Maciej Michalewski

Maciej Michalewski

CEO @ Element. Recruitment Automation Software

Recent posts:

Google Kormo Jobs

Google is testing Kormo Jobs in Asia – a new application which, unlike Google Cards, is strictly dedicated to recruitment.

READ MORE »

Future of HR Jobs

In what direction does HR jobs evolve? What HR jobs will exist in a few or a dozen years? These questions are answered by the Harvard Business Review report

READ MORE »
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sztuczna inteligencja w rekrutacji rozpozna zdjęcie profilowe oraz odczyta z twarzy Twoje emocje.

Sztuczna inteligencja w rekrutacji to gorący temat. System rekrutacyjnym Element wdraża pionierskie rozwiązania w tym zakresie automatyzacji procesów rekrutacyjnych. Algorytmy, które są podstawą sztucznej inteligencji rozwijanej w systemie rekrutacyjnym Element, potrafią rozpoznawać zdjęcia profilowe w dokumentach aplikacyjnych, a także odczytywać z tych zdjęć emocje. System do rekrutacji pracowników Element, dzięki wspominanym algorytmom sztucznej inteligencji stwierdzi, czy kandydat jest uśmiechnięty, zmartwiony czy też zdenerwowany, oceni także skalę nasilenia tych emocji.

Rozpoznawanie twarzy w systemie ATS Element

Rozpoznawanie zdjęć w dokumentach aplikacyjnych przesyłanych w ramach procesów rekrutacyjnych ma praktyczne zastosowania. Np. podczas tworzenia dokumentu rekomendacji kandydata system sam umieści w tym dokumencie rozpoznane zdjęcie kandydata. Czy jednak rozpoznawanie emocji kandydata z jego zdjęcia może się do czegoś przydać? Zastanawiając się nad tym tematem należy oczywiście pominąć sytuacje ekstremalne, gdzie kandydat na zdjęciu jest wyraźnie smutny czy zdenerwowany – osobiście nie przypominam sobie abym spotkał się choć raz z takim zdjęciem w dokumentach aplikacyjnych.

Czy zatem dla tego typu technologii istnieje jakieś praktyczne zastosowanie? Przykładowo czy podczas rekrutacji na stanowisko wymagające otwartości lub umiejętności rozładowywania napięć, z dwóch kandydatów o takim samym doświadczeniu zawodowym chętniej sięgniemy po tego, który na zdjęciu jest uśmiechnięty? Zadajemy sobie to pytanie rozwijając sztuczną inteligencję w naszym systemie ATS.

hashtags # zdjęcie emocje rekrutacja ats applicant tracking system element system rekrutacyjny

Maciej Michalewski

Maciej Michalewski

CEO @ Element. Recruitment Automation Software

Ostatnie wpisy:

Google Kormo Jobs

Google testuje Kormo Jobs – nową aplikację, która w odróżnieniu od Google Cards, dedykowana jest stricte procesom rekrutacyjnym.

Czytaj więcej »
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Oferty pracy w branży IT w 2019 r. - raport sytemu Element

W poprzednim wpisie (link) przedstawiliśmy trzy kluczowe statystyki dotyczące publikacji ofert pracy w 2019 r. bez podziału na kategorie. Tym razem prezentujemy raport systemu Element dotyczący publikacji ofert pracy w branży IT. Wyszczególniliśmy w nim ogłoszenia zamieszczone na portalach, przez agencje i firmy rekrutacyjne, a także bezpośrednio przez pracodawców.

Portale z największą liczbą opublikowanych ofert pracy w branży IT - raport systemu Element

Na samym szczycie zestawienia bez podziału na kategorie znajdował się portal OLX. Jak jednak widać ogłoszenia z branży IT częściej można znaleźć na innych portalach:

 1.  35 tys. – Pracuj.pl
 2.  27 tys. – pl.indeed.com
 3.  11 tys. – praca.pl
 4.  9 tys. – nofluffjobs.com
 5.  8 tys. – Infopraca.pl
 6.  6 tys. – olx.pl
 7.  5.5 tys. – jobs.pl
 8.  4 tys. – lento.pl
 9.  3.8 tys. – pracatobie.pl
 10.  3.5 tys stepstone.pl

Ważna informacja – niestety nie zdążyliśmy włączyć do monitoringu ogłoszeń włączyć portalu JustJoin IT. Mamy jednak deklarację portalu, że przekaże nam swoje wyniki zaraz po publikacji rankingu. Uaktualnimy wówczas nasze zestawienie, choć nie będzie to już nasze źródło danych.

 

Agencje rekrutacyjne publikujące najwięcej ofert pracy w branży IT - dane z systemu ATS Element

Tak przedstawiają się firmy rekrutacyjne, które umieściły najwięcej ogłoszeń o pracę w branży IT, w 2019 roku:
 1.  2 tys. – HAYS Poland
 2.  1.2 tys. – Manpower Group
 3.  1.1 tys. – IT Kontrakt
 4.  1 tys. – Devire
 5.  0.92 tys. – Nigel Frank International
 6.  0.85 tys. – CEE EXPERTS by L.M. International Group
 7.  0.82 tys. – NBC
 8.  0.74 tys. – Grafton Recruitment Polska
 9.  0.54 tys. – Power Media
 10.  0.42 tys. – Michael Page International

Bezpośredni pracodawcy publikujący najwięcej ofert pracy w branży IT - raport Element

Oto pracodawcy umieszczający w 2019 roku najwięcej ofert pracy w branży IT:
 1.  1.4 tys. – Sii
 2.  1.3 tys. – ACCENTURE
 3.  1.2 tys. – ASTEK Polska
 4.  1.14 tys. – Luxoft Poland
 5.  1 tys. – Capgemini Polska
 6.  0.77 tys. – Ubs Service Centre (Poland)
 7.  0.73 tys. – Nordea Bank AB
 8.  0.679 tys. – Prodata Consult
 9.  0.66 tys. – Atos Global Delivery Center Polska
 10.  0.583 tys. – Nokia Solutions and Networks

Najczęściej poszukiwane stanowiska w branży IT - raport systemu rekrutacyjnego Element

System rekrutacyjny Element pozwala również na przeanalizowanie ofert pracy pod kątem stanowisk, których one dotyczyły. Tak wyglądają dane w roku 2019:
 1.  1.6 tys. – Front-end Developer
 2.  1.5 tys. – Java Developer
 3.  1.25 tys. – Informatyk
 4.  0.94 tys. – .NET Developer
 5.  0.84 tys. – DevOps Engineer
 6.  0.71 tys. – Senior Java Developer
 7.  0.6 tys. – Full Stack Developer
 8.  0.58 tys. – PHP Developer
 9.  0.48 tys. – Analityk Biznesowy
 10.  0.49 tys. – Scrum Master

Kilka słów o raporcie sytemu Element oraz źródle danych

Przedstawiony powyżej raport przygotowany został przy pomocy naszego systemu Element, a także połączonych z nim narzędzi, które stale monitorują portale ogłoszeniowe. Zbieranie danych odbywa się poprzez regularne odwiedzanie monitorowanych portali oraz zapisywanie informacji dotyczących tego kto opublikował dane ogłoszenie, kiedy to zrobił oraz na jakie stanowisko prowadzona jest rekrutacja. Narzędzia którymi dysponujemy w naszym systemie ATS pozwalają na weryfikację treści ogłoszeń i kwalifikowanie ich do konkretnych kategorii. Reguły kwalifikacji ofert pracy do danych kategorii sprawia, że inne raporty, zakładające inne kryteria, mogą przedstawiać odmienne wyniki.

W systemie ATS Element rozwijamy już od kilku lat monitoring portali ogłoszeniowych oraz publikowanych w nich ofert pracy. Na początku skupiliśmy się głównie na portalu pacuj.pl. Z czasem zaczęliśmy jednak dodawać monitoring kolejnych portali. W maju 2019 r. został przez nas opublikowany artykuł, w którym przedstawiliśmy korzyści wynikające z monitoringu. Aktualnie pracujemy nad udostępnieniem użytkownikom Elementu możliwości samodzielnego generowania raportów. Dzięki integracji z narzędziami zewnętrznymi dane będą mogły być zebrane z ponad 50 portali zawierającymi oferty pracy. Moduł monitoringu ogłoszeń znajdujący się w systemie ATS Element jest następnym krokiem w dostarczaniu najbardziej innowacyjnych technologii w branży HR.

Wprawdzie w naszym systemie Element zbieramy dane wielu portali z ofertami pracy, to trzeba zaznaczyć, że zawierają one margines błędu. Trudne jest przede wszystkim rozróżnienie, czy dwa bardzo podobnie brzmiące ogłoszenia dotyczą faktycznie tej samej oferty pracy. Częstą, aby przyciągnąć uwagę, praktykuje się bowiem publikowania tej samej oferty w różny sposób. Ma to na celu zwiększenia zainteresowania kandydatów. Działania te mogą w pewnym stopniu wpłynąć na zakłócenie wyników. Między innymi z tego właśnie powodu dane świadomie zaokrągliliśmy. 

Maciej Michalewski

Maciej Michalewski

CEO @ Element. Recruitment Automation Software

Ostatnie wpisy:

Google Kormo Jobs

Google testuje Kormo Jobs – nową aplikację, która w odróżnieniu od Google Cards, dedykowana jest stricte procesom rekrutacyjnym.

Czytaj więcej »

Ogłoszenia rekrutacyjne w 2019 r. - statystyki z systemu Element

Ogłoszenia rekrutacyjne – kto najwięcej publikuje w 2019 roku? Jakie są najpopularniejsze portale ogłoszeniowe? Jakie agencje oraz bezpośredni pracodawcy prowadzą rekrutacje pracowników? Na wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź właśnie w tym artykule! Oto pigułka statystyk, których pełna wersja dostępna będzie już wkrótce dla wszystkich użytkowników systemu Element.

Portale z największą liczbą opublikowanych ofert pracy - dane z systemu Element ATS

Tak prezentują się dane dotyczące liczby opublikowanych ofert pracy na portalach ogłoszeniowych w 2019 roku:

 1. 802 tys. – olx.pl
 2. 300 tys. – oferty.praca.gov.pl
 3. 280 tys. – pracuj.pl
 4. 190 tys. – lento.pl
 5. 155 tys. – pl.indeed.com
 6. 140 tys. – aplikuj.pl
 7. 109 tys. – Infopraca.pl
 8. 94 tys. – praca.pl
 9. 63 tys. – nuzle.pl
 10. 55 tys. – pracatobie.pl

(uwzględnione są wyłącznie ogłoszenia bezpośrednio publikowane na portalu, nie bierzemy pod uwagę ogłoszeń agregowanych, czyli zaciąganych przez jeden portal z innego portalu lub z innej strony internetowej)

Oprócz giganta, na jakiego wyrósł w ostatnich latach portal OLX, rynek staje się coraz bardziej rozdrobniony. Statystyki pozostałych portali są dość zbliżone. Takie  portale jak lento.pl (ogłoszenia bezpłatne) i aplikuj.pl (ogłoszenia płatne) stanowią już istotną część polskiego rynku ogłoszeń o pracę. Jeśli kogoś zaciekawiła druga pozycja portalu oferty.praca.gov.pl to wyjaśniamy – jest to portal wykorzystywany przez urzędy pracy.

Agencje rekrutacyjne publikujące najwięcej ofert pracy - dane Element ATS

Tak z kolei przedstawiają się dane, które zebrał nasz system ATS Element, dotyczące firm rekrutacyjnych i ilości opublikowanych przez nie ofert pracy w roku 2019:
 1. 25 tys. – Adecco Poland (w tym 8 tys. na portalu adeccopraca.pl)
 2. 15 tys. – CEE EXPERTS   
 3. 14,5 tys. –  KS SERVICE
 4. 13 tys. – Manpower Group
 5. 9 tys. – HAYS Poland
 6. 8,7 tys. – Silverhand
 7. 8,3 tys. – RANDSTAD POLSKA
 8. 8 tys. – LimnusWork
 9. 6 tys. – LeasingTeam
 10. 6 tys. Trenkwalder Group

Bezpośredni pracodawcy publikujący najwięcej ofert pracy - raport systemu Element

Poniżej znajdują się dane dotyczące pracodawców, którzy w 2019 roku opublikowali najwięcej ogłoszeń oferujących pracę:
 1. 8 tys. – Jeronimo Martins Polska
 2. 7 tys. – Bip Kancelarii Prezesa Rady Ministrów   
 3. 5 tys. – Profi Credit
 4. 5 tys. – Dino Polska
 5. 3,2 tys. – ACCENTURE
 6. 3 tys. – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów   
 7. 3 tys. – POCZTA POLSKA
 8. 3 tys. – Izba Administracji Skarbowej   
 9. 3 tys. – McDonald’s Polska
 10. 2,3 tys. – Capgemini Polska

Kilka słów o raporcie systemu Element i źródle danych

Raport przygotowany jest za pomocą systemu rekrutacyjnego Element i zintegrowanych z nim narzędzi monitorujących portale ogłoszeniowe. W naszym ATS od kilku lat rozwijamy monitoring portali ogłoszeniowych. Dotychczas koncentrowaliśmy się przede wszystkim na portalu pracuj.pl. Systematycznie dodawaliśmy monitoring kolejnych portali. W maju 2019 opublikowaliśmy artykuł o korzyściach wynikających z takiego monitoringu (link do artykułu – http://bit.ly/30iXgCy). Obecnie przygotowujemy udostępnienie klientom Elementu możliwości generowania raportów w zakresie ponad 50 portali ogłoszeniowych, także dzięki integracji z zewnętrznymi narzędziami. Nasz moduł monitoringu ogłoszeń jest kolejnym krokiem na drodze do dostarczania i użytecznego łączenia najnowocześniejszych technologii w branży HR.

Choć w naszym systemie rekrutacyjnym gromadzimy dane wielu portali ogłoszeniowych, to należy podkreślić, że dane te zawierają margines błędu. Szczególnie trudne jest rozróżnienie, czy dwa niemal identycznie brzmiące ogłoszenia dotyczą w rzeczywistości tej samej oferty pracy. Nierzadką praktyką jest bowiem publikowanie tej samej oferty na różne sposoby, by przyciągnąć uwagę większej liczby kandydatów. Takie działania mogą wpływać w pewnym stopniu na zaburzenie wyników, które m.in. z tego powodu świadomie zaokrągliliśmy.

Wkrótce opublikujemy kolejne raporty, w tym także z podziałem na poszczególne branże, takie jak finanse, sprzedaż, IT, sprzedaż czy  inżynieria.

Maciej Michalewski

Maciej Michalewski

CEO @ Element. Recruitment Automation Software

Ostatnie wpisy:

Google Kormo Jobs

Google testuje Kormo Jobs – nową aplikację, która w odróżnieniu od Google Cards, dedykowana jest stricte procesom rekrutacyjnym.

Czytaj więcej »